T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
15.04.2019
    NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


 
Tarih Karar No Birleşim Özet
9.4.2019 46 1 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19 uncu maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5 inci ve 19 uncu maddelerine istinaden Fatih COŞKUN Meclis 1. Başkan Vekili olarak 09/04/2019 tarihinde 2 (İki) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir.
9.4.2019 47 1 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19 uncu maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5 inci ve 19 uncu maddelerine istinaden Necdet YILMAZ Meclis 2. Başkan Vekili olarak 09/04/2019 tarihinde 2 (İki) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir.
9.4.2019 48 1 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19 uncu maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5 inci ve 19 uncu maddeleri gereğince Sündüz BAŞSORĞUN ve Serkan BIÇAKÇI Meclis Divan Katibi asil üyesi olarak, Özdilek KOÇOĞLU ve Sultan PİŞKEN Meclis Divan Katibi yedek üyesi olarak 09/04/2019 tarihinde 2 (İki) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
9.4.2019 49 1 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33 üncü maddesinin a bendi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5 inci ve 20 nci maddelerine istinaden Encümen üyeliğine; İbrahim ABUŞAHA, Serkan KAYA ve Özkan BOSUN 09/04/2019 tarihinde 1 (Bir) yıl süreyle seçilmişlerdir.
9.4.2019 50 1 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24 üncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5 inci ve 21 inci maddelerine istinaden a) Meclis İhtisas Komisyonlarının; “ Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İdari ve Diğer İşler Komisyonu, Çevre Sağlık ve Tarım Komisyonu, Kadın Aile ve Engelli Komisyonu,” olarak 5 (Beş) komisyondan oluşmasına, 09/04/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.
b) Komisyonların 5 (Beş) üyeden oluşmasına, 09/04/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.
c)Komisyonların görev sürelerinin 1 (Bir) yıl olmasına, 09/04/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.
9.4.2019 51 1 Tarihi Kentler Birliği tüzüğü gereği Birlik Meclisinde Belediyemizi temsilen Belediye Başkanımız Şeniz DOĞAN doğal üye ve Belediye Meclis Üyelerimiz Aynur TUNÇ Asil üye olarak 23 oy, Cihan SARAÇOĞLU ise Yedek üye olarak 22 oy alarak 09/04/2019 günü seçilip görevlendirilmişlerdir.
9.4.2019 52 1 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8 inci maddesi gereğince Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğünün 15 inci maddesine istinaden Birlik Meclisinde Belediyemizi temsil etmek üzere; doğal üye olarak Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN, 2 (İki) Asil Üye olarak Özdilek KOÇOĞLU ve Osman TIĞ, 2 (İki) Yedek Üye olarak Murat ÇIMIK ve Mustafa BOZKURT 09/04/2019 günü seçilip görevlendirilmişlerdir.
9.4.2019 53 1 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8 inci maddesi gereğince Türk Dünyası Belediyeler Birliği Tüzüğünün 7 nci maddesine istinaden Birlik Meclisinde Belediyemizi temsil etmek üzere; doğal üye olarak Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN, Belediye Meclis üyesi; Ayhan ÇETİN Asil üye olarak, Sultan PİŞKEN ise Yedek üye olarak 09/04/2019 günü seçilip görevlendirilmişlerdir.
9.4.2019 54 1 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8 inci maddesi gereğince Akdeniz Belediyeler Birliği Tüzüğünün 10 uncu ve 13 üncü maddeleri gereğince birlik meclisinde belediyemizi temsil etmek üzere doğal üye olarak Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN Belediye meclis üyesi; Sündüz BAŞSORĞUN, Mert KOÇ, Himmet KAYNAK, Ebru Leman KALKAN Asil üye olarak Gökhan DEDA, Uğur GÜZİN Yedek üye olarak 09/04/2019 günü seçilip görevlendirilmişlerdir.
9.4.2019 55 1 5393 sayılı Kanun’un 20 nci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi gereğince, 5393 sayılı Kanun’un 20 nci maddesi gereğince, Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kayıt edilmesine işaretle oylama neticesinde 09/04/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
9.4.2019 56 1 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine göre nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerin 3 belediye Meclis üyesinin Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilebileceği, bu şekilde meclis üyeleri arasından görevlendirilen başkan yardımcılarına Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’nü aşmamak üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenecek aylık brüt ödeneğinin tespit edilmesi hususunun görüşülmesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 09/04/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
9.4.2019 57 1 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 6289 Sayılı Kanun ile değişik 32 nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesinin (g) bendine istinaden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu memurlara Toplu Sözleşme dönemini kapsayacak şekilde ödenecek sosyal denge tazminat miktarının belirlenmesi ve sosyal denge sözleşmesinin yapılması üzere Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’a yetki verilmesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 09/04/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
9.4.2019 58 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, M22A22B4D pafta, 151 ada, 284 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Denizli İdare Mahkemesi’nin 16/01/2019 tarih 2018/930 Esas ve 2019/35 sayılı kararı ile iptal edildiğinden, mahkeme kararı doğrultusunda söz konusu parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 09/04/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
9.4.2019 59 1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/11/2018 tarih ve 203 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/12/2018 tarih ve 1154 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan, Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi, M22A22B4A pafta, 3552 ada, 1 ve 2 no.lu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itirazın, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 09/04/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
9.4.2019 60 1 Belediyemizin 2018 Yılı Faaliyet Raporunun 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41 inci ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen hükümlere uygun hazırlanarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56 ncı maddesi gereğince Belediyemiz 2018 Yılı Faaliyet Raporunun, 15 kabul oya karşılık, 23 red oyla ve oyçokluğuyla, yeterli görülmemesine 09/04/2019 tarihinde karar verildi.
9.4.2019 61 1 Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti konusunda Meclis Başkanı Şeniz DOĞAN’nın Belediye Meclisinin Mayıs ayı olağan toplantısının “03 Mayıs 2019 Cuma günü saat 17.00 de” yapılmasına dair sözlü teklifinin kabulüne; Belediye Meclisinin 09/04/2019 tarihli toplantısında oybirliğiyle karar verildi.


Fotoğraflar
 

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri